close
FIGYELEM! Webáruházunk még nem aktív!
A megrendelt termékeket nem szállítjuk ki!
 

BLOG

Ágnes Napsugarai
2021.09.04 16:47
Stifner-Kőháti Dóra

Ágnes napsugarai

Natúrkozmetikumok hívő evangélikus gyógyszerésztől

A tisz­ta­ság, az egész­ség, a mes­ter­sé­ges ke­mi­ká­li­ák­tól men­tes élet irán­ti vágy nap­ja­ink­ban erő­sebb, mint va­la­ha: a pan­dé­mia ide­jén esz­mél­tünk rá iga­zán, mek­ko­ra a tétje tes­tünk, im­mun­rend­sze­rünk kar­ban­tar­tá­sá­nak. A nö­vé­nyi ere­de­tű, magas mi­nő­sé­gű alap­anya­gok hasz­ná­la­ta a szép­ség­ápo­lás­ban, a testi hi­gi­é­né­ben úgy­szin­tén hosszú távon meg­té­rü­lő be­fek­te­tés. A na­túr­koz­me­ti­ku­mo­kat gyár­tó hazai kis­vál­lal­ko­zá­sok kö­zött öröm­mel fe­dez­tük fel a Nap­su­ga­ram Na­túr­pa­ti­kát és tu­laj­do­no­sát. A Pest me­gyei Göd köz­pon­ti ré­szén álló kis mű­hely tu­laj­do­no­sa, dr. Zden­kó Ágnes gyógy­sze­rész több­ge­ne­rá­ci­ós evan­gé­li­kus csa­lád tagja. Ri­por­tunk­ban a na­túr­koz­me­ti­ku­mok iz­gal­mas vi­lá­gá­ba ka­la­u­zol, de lelki útra is vele tart­ha­tunk: a jó il­la­tú ter­mé­kek al­ko­tó­já­val a hit­éle­té­ről, a Gond­vi­se­lő ve­ze­té­sé­ről is szót vál­tot­tunk.

 anges napsugarai foto metzger wanda 2021 001

Ágnes az aj­tó­ban fogad, s már in­vi­tál is be a tágas, vi­lá­gos he­lyi­ség­be. Rend és szó sze­rin­ti pa­ti­ka­tisz­ta­ság fogad. A he­lyi­ség kö­ze­pén nagy fa­asz­ta­lon sze­met gyö­nyör­köd­te­tő ter­mék­kí­ná­lat: le­tisz­tult, ele­gáns cso­ma­go­lá­sú kré­mek, szí­nes kéz­mű­ves szap­pa­nok, kis té­ge­lyek­ben krém­de­zo­do­rok és sok-sok le­ven­du­la. Itt, a gödi mű­hely­ben ké­szül­nek a koz­me­ti­ku­mok, a falak men­tén mun­ka­pul­tok, raj­tuk mér­leg, ke­ve­rő­tá­lak, kony­ha­pult a me­le­gí­tés­hez és a mo­so­ga­tás­hoz.

A szek­ré­nyek­ben alap­anya­gok – pél­dá­ul a bűvös, por ál­la­gú hia­lu­ron­sav – kis zacs­kók­ban, má­sutt ola­jok, ame­lyek az eli­xí­rek­hez kel­le­nek. Fé­nyes, rozs­da­men­tes acél tálak, mé­rő­ka­na­lak, vas­tag falú gyógy­szer­tá­ri üve­gek – va­rázs­la­tos világ ez a kis „bo­szor­kány­kony­ha”, ahol a szép­sé­get, egész­sé­get ele­gyí­tő ápoló és ké­nyez­te­tő ter­mé­kek ké­szül­nek.

„A Jó­is­ten se­gít­sé­gé­vel jött össze min­den – mutat körbe Ágnes –, több alap­esz­közt le­se­lej­tez­ve kap­tam a gyógy­szer­tár­ból, ami nagy se­gít­ség volt az in­du­lás­nál.”

Min­den pre­cí­zen fel­ira­toz­va, ké­szen­lét­ben várja, hogy immár fél­ál­lás­sá vál­to­zott hob­bi­já­nak éljen a vál­lal­ko­zás tu­laj­do­no­sa. Mun­ka­ide­jé­nek másik fe­lé­ben Ágnes egy fóti gyógy­szer­tár­ban dol­go­zik. A na­túr­koz­me­ti­ka szak­iro­dal­mát ta­nul­má­nyoz­ta, s ezt öt­vöz­te gyógy­sze­ré­sze­ti tu­dá­sá­val.

Tej­ben, vaj­ban, cso­ki­ban

„Min­dig sze­ret­tem kre­a­tív te­vé­keny­sé­ge­ket vé­gez­ni. 2014-ben, a vá­lá­som után hir­te­len sok sza­bad­időm lett, akkor kezd­tem el hob­bi­ból szap­pa­no­kat gyár­ta­ni – kezdi a tör­té­ne­tet. – Az óvo­dá­ban, ahova a lá­nya­im jár­tak, meg­kér­tek az óvó­nők és az anyu­kák, hogy gyógy­sze­rész­ként ál­lít­sak össze nekik ter­mé­sze­tes alap­anya­gú kré­me­ket. Az első shea-, ka­kaó­vaj- és kó­kusz­olaj-tar­tal­mú kré­me­ket nekik ké­szí­tet­tem. A hid­ra­tá­ló ránc­ta­la­ní­tó kré­mem hamar ked­velt lett: kér­ték, csi­nál­jak még be­lő­le.”

anges napsugarai foto metzger wanda 2021 002

A sort az­után test­va­jak, test­ápo­ló tejek, krém­de­ók kö­vet­ték. Ma már min­den kor­osz­tály szá­má­ra ké­szül bőr ápoló ter­mék a gyer­mek­krém­től a ti­ni­koz­me­ti­ku­mon át a fel­nőt­tek­nek való ké­szít­mé­nye­kig.

A saját fej­lesz­té­sű alap­kré­met Ágnes vi­rág­vi­zek­kel, ola­jok­kal ke­ve­ri, a cso­kis szap­pan­ja pedig édes il­lat­tal kí­sé­ri a mo­sa­ko­dást. Nincs női táska ajak­ápo­ló nél­kül: a Nap­su­ga­ram shea­va­jas, narancsos­fahéjas il­ló­olaj­jal dú­sí­tott stift­je szin­tén ked­velt. Emel­lett a fér­fi­ak is meg­ta­lál­hat­ják a szá­muk­ra szük­sé­ges ápo­ló­sze­re­ket.

Hosszú út ve­ze­tett az első ké­szít­mé­nyek­től eddig a szép kis mű­he­lyig. Az en­ge­dé­lyez­te­tés fo­lya­ma­tá­ban plusz­munkaerővel dol­goz­ha­tott, Husz­ti Ka­ta­lin sze­gő­dött mellé, ám a jár­vány mi­at­ti le­ál­lás köz­be­szólt, s nem tu­dott volna két főt el­tar­ta­ni a vál­lal­ko­zás.

Nála nincs ál­lat­kí­sér­let, a sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tés alap­ve­tő, és amit csak lehet, hazai ter­me­lők­től sze­rez be. Egy-egy ter­mék el­ké­szí­té­se több sza­kasz­ból áll, de összes­sé­gé­ben nem tart to­vább egy nap­nál. Ahol most Ágnes előre sze­ret­ne lépni, az a kör­nye­zet­ba­rát cso­ma­go­lás: ame­lyik ter­mék­nél csak lehet, pa­pír­ra, üveg­re vál­ta­na a mű­anyag­ról. De cso­ma­go­lás­men­tes bolt­ba is ké­szí­tett már nagy ki­sze­re­lé­sű kré­me­ket.

„Jó érzés, hogy finom il­la­tok vesz­nek körül munka köz­ben – mo­so­lyog, mi­köz­ben kéz­fe­jé­re nyom a hid­ra­tá­ló arc­krém­ből –, a pa­ti­ká­ban is a kré­mek ke­ve­ré­sét sze­re­tem a leg­job­ban. Amúgy pedig főzni is na­gyon sze­re­tek. Ezek­ben min­dig van si­ker­él­mény” – teszi hozzá.

Miért Nap­su­ga­ram a vál­lal­ko­zás neve? „Egy­szer ma­gam­nak vá­lasz­tot­tam ezt egy be­szél­ge­tő­kör­ben. Az erőt, a fényt, a tisz­ta­sá­got fe­je­zi ki. Évek múlva, ami­kor nevet ke­res­tem a cég­nek, be­ug­rott: ez lesz a jó a na­túr­pa­ti­ká­nak! Magam ke­res­tem hozzá logót: egy ősi ma­gyar mo­tí­vu­mot ta­lál­tam, az alap­ja egy hon­fog­la­lás kori haj­ko­rong. Női szim­bó­lum, a ki­tel­je­se­dést, vi­rág­zást jel­ké­pe­zi, szí­vet, vi­rá­got, ke­resz­tet for­máz. Ék­szer­ként is szí­ve­sen vi­se­lek ma­gyar szim­bó­lu­mo­kat, a népi kul­tú­ra sze­re­te­te és mű­ve­lé­se alap­ér­té­kem, népdal­ és nép­tánc­kör­be járok a lá­nya­im is­ko­lá­já­ba, a gödi, ke­resz­tény ér­ték­ren­dű Bú­za­szem­be.”

Kéz­ből kézbe

A ter­mék­nek el is kell ám jut­nia a fel­hasz­ná­ló­hoz! A webshop mű­kö­dik, de a gyógy­sze­rész szá­má­ra is meg­le­pe­tés­ként a leg­él­ve­ze­te­sebb moz­za­na­ta vál­lal­ko­zá­sá­nak a „kéz­ből kézbe el­adás” lett.
„Ki­me­gyek a gödi pi­ac­ra, ahol vissza­té­rő vá­sár­ló­im van­nak, vagy el­jön­nek hoz­zám át­ven­ni a meg­ren­de­lést. Ilyen­kor el­be­szél­ge­tünk, meg­oszt­ják velem a ta­pasz­ta­la­ta­i­kat, sőt ins­pi­rál­nak is új fej­lesz­té­sek­re. Cso­dát sen­ki­nek nem ígé­rek, de gyógy­sze­rész­ként el tudom ma­gya­ráz­ni, mi miért és ho­gyan hat. Ezt ér­té­ke­lik, nekem pedig na­gyon fon­tos az ő vissza­jel­zé­sük.”

anges napsugarai foto metzger wanda 2021 003

Szót vál­tunk a mo­dern hi­gi­é­ni­ás ter­mé­kek hasz­ná­ról, amit gyógy­sze­rész­ként szak­ér­te­lem­mel és hi­te­le­sen ma­gya­ráz. A bi­za­lom az iránt, amit Ágnes ké­szít és ajánl, ezért is ma­xi­má­lis a vevői ré­szé­ről. Őt pedig a sze­mé­lyes­ség na­gyon mo­ti­vál­ja, kí­ván­csi, hogy mű­köd­nek-e a ken­céi.

„Azt is a Jó­is­ten in­téz­te, hogy a köz­vet­len szom­szé­dom­tól szer­zem be egyik leg­fon­to­sabb alap­anya­go­mat, a homoktövismag­olajat. Arról meg már nem is be­szél­ve, hogy ezzel a hob­bi­ból lett új mun­kám­mal jött a pi­a­co­lás, ami­ben na­gyon jól érzem magam. Meg­szó­lí­tom az em­be­re­ket, be­szél­ge­tek, kér­de­zek, és sze­mély­re szó­ló­an aján­lok. A Jó­is­ten­nek hálás va­gyok azért, hogy egy­egy ne­he­zebb idő­szak­ból új útra tud vinni, és át­se­gít min­de­nen.

Há­bo­rús hely­zet­ben a hit ere­jé­vel

A Jó­is­ten – Ágnes így em­lí­ti – gond­vi­se­lé­sé­nek élete min­den te­rü­le­tén érzi, látja a je­le­it. „Ilyen mun­ka­he­lyem még nem volt – me­sé­li a fóti pa­ti­ká­ról, ahova három éve na­pon­ta átjár dol­goz­ni –, szak­ma­i­lag sokat ta­nu­lok. Hívő ka­to­li­kus fő­nök­nőm sta­bi­li­tá­sa pél­da­ér­té­kű. A kol­lé­gá­im­mal jó együtt dol­goz­ni, ahogy bán­nak a be­te­gek­kel, az csoda. A jár­vány ide­jén óri­á­si meg­tar­tó­erő volt, hi­szen ret­ten­tő nagy nyo­más alatt vol­tunk, szin­te há­bo­rús hely­zet volt. Sok eset­ben di­ag­nó­zis fel­ál­lí­tá­sá­ra is kér­tek a be­te­gek, amit per­sze nem vál­lal­tunk, de igyek­szünk meg­ad­ni min­dent, ami szak­ma­i­lag le­het­sé­ges.”

Fi­zi­ka­i­lag és lel­ki­leg is ke­mény volt állni a ro­ha­mot, amely egyik nap­ról a má­sik­ra meg­in­dult ta­valy már­ci­us­ban. A kér­dés­re, hogy féltek­e, azt fe­le­li: néha igen, és egy­mást is fél­tet­ték a pa­ti­ká­ban, de ennél fon­to­sabb volt, hogy te­het­nek va­la­mit, se­gít­sé­gük­re le­het­nek az em­be­rek­nek. Ez min­den­na­pos mo­ti­vá­ci­ó­juk volt, mi­köz­ben per­sze őket is el­ér­te a be­teg­ség, és saját ag­go­dal­ma­i­kat is ke­zel­ni kel­lett. De a kö­zös­ség ereje és a hit át­se­gí­tet­te Ág­nest a ne­héz­sé­ge­ken. A hit, amely min­dig is része volt az éle­té­nek.

A leg­na­gyobb fe­le­ke­zet

„Do­mony­ban szü­let­tem és nőt­tem fel, ott szin­te min­den­ki evan­gé­li­kus. Nagy­szü­le­im, szü­le­im, nagy­né­ném is temp­lom­ba jár­nak, így ne­vel­tek fel engem is. Hit­tan­ra jár­tam, Ba­ra­nyai Ta­más­nál kon­fir­mál­tam. Ma is a do­mo­nyi gyü­le­ke­ze­tet te­kin­tem a lelki ott­ho­nom­nak, noha rit­káb­ban járok haza, de nézem az on­line is­ten­tisz­te­le­te­ket. A du­na­ke­szi–gödi lel­kész­nő­nél, Pet­ri­né Chi­kán Ka­ta­lin­nál fog kon­fir­mál­ni a na­gyob­bik lá­nyom, Ka­ti­ca, szep­tem­ber­től pedig a fa­so­ri evan­gé­li­kus gim­ná­zi­um­ba jár. Flóra lá­nyom most ha­to­di­kos. Fon­tos­nak tar­tom, hogy kon­fir­mál­ja­nak, hogy ez a hit­él­mény meg­adas­son nekik.”

Ágnes szá­má­ra meg­ha­tá­ro­zó, hogy evan­gé­li­kus­ként él­he­ti meg a hitét az egy­ház kö­zös­sé­gé­ben, noha el­mon­dá­sa sze­rint nem nyü­zsög sokat. Az em­lí­tett, öku­me­ni­kus szel­le­mi­sé­gű is­ko­lá­ban is meg­éli fe­le­ke­ze­ti ho­va­tar­to­zá­sát.

„A hitem a gye­rek­ko­ri biz­ton­sá­got is je­len­ti. Ami­kor még azt hit­tem, ez a leg­na­gyobb fe­le­ke­zet a vi­lá­gon, mert kö­rü­löt­tem min­den­ki evan­gé­li­kus volt. A gi­mi­ben ki­de­rült: más fa­lu­ban több a ka­to­li­kus – meg is le­pőd­tem na­gyon. Ha temp­lom­ba me­gyek, az evan­gé­li­kus is­ten­tisz­te­le­ten érzem ott­hon magam. Ezt a nyel­vet ta­nul­tam meg, eze­ket az imá­kat, éne­ke­ket, azt a csen­det szok­tam meg, a közös gyó­nást az úr­va­cso­ra előtt. A hitem és a csa­lá­di kö­tő­dé­sem na­gyon erős, és össze­függ egy­más­sal.”

A lá­nyok tá­mo­gat­ják édes­any­ju­kat a Nap­su­ga­ram­mal kap­cso­la­tos te­en­dők­ben, bá­to­rít­ják is, ha el­fá­rad, de ese­tük­ben után­pót­lás­ról még korai be­szél­ni.

Fel­töl­tő­dés az er­dő­ben

A gyógy­sze­rész­nő semmi meg­le­pő­vel nem szol­gál, ami­kor a ta­ná­csa­i­ról kér­dez­zük. Fon­tos, hogy mit eszünk, iszunk, mennyit al­szunk. Ha ezek­re (is) fi­gye­lünk, együt­te­sen hoz­zá­se­gí­te­nek ahhoz, hogy so­ká­ig jó fi­zi­ká­lis ál­la­pot­ban ma­rad­junk. Mo­zog­ni is kell, ő is ezt teszi. Jobb a köz­ér­ze­tünk, ha sok fo­lya­dé­kot, meg­fe­le­lő mi­nő­sé­gű és mennyi­sé­gű ételt fo­gyasz­tunk – ezt min­den­ki tudja, de ér­de­mes be is tar­ta­ni a sza­bá­lyo­kat.

„A koz­me­ti­ku­mok terén tö­re­ked­jünk a ter­mé­sze­tes­ség­re. Gyógy­sze­re­ket is hasz­nál­junk, ha szük­sé­ges, per­sze csak or­vo­si uta­sí­tás alap­ján. A stressz el­ke­rü­lé­se nehéz, de nem le­he­tet­len fel­adat. A lelki egész­ség­re vi­gyáz­ni min­dig, de a pan­dé­mi­ás, ka­ran­té­nos idő­szak­ban kü­lö­nö­sen is kulcs­fon­tos­sá­gú. Az ima, a be­fe­lé for­du­lás, az is­ten­tisz­te­let, ha át­me­ne­ti­leg on­line, akkor is lé­lek­eme­lő. Min­den bi­zony­ta­lan, szük­sé­günk van a sta­bil ka­pasz­ko­dó­ra. Ez nekem a hit. A ter­mé­szet­ben, pél­dá­ul er­dő­ben töl­tött idő meg­aján­dé­koz a belső nyu­ga­lom­mal. A men­tá­lis egész­sé­get is szol­gál­ja, ha a te­rem­tett vi­lág­ból me­rí­tünk erőt. A fel­töl­tő­dés útjai nálam ezek, és be­vál­tak.”

Tá­vo­zás­kor még meg­sza­gol­gat­juk a „csúcs­ter­mé­ke­ket”: a shea­va­jas krém deók ki­lenc il­lat­ban, il­let­ve a homoktövismag­olajjal ké­szült szem kör nyék­eli­xír tisz­ta­sá­got és egy­sze­rű, ter­mé­szet­kö­ze­li szép­sé­get árasz­ta­nak. A na­ran­csos cso­ki­ál­mok, a kecs­ke­te­jes, mézes­körömvirágos kré­mek és a ten­ger szí­ne­it idéző tür­ki­zes-kékes-lilás szap­pa­nok – teafás­szenes, rozmaringos­gerániumos – a leg­kö­ze­leb­bi pi­ac­na­pon egy jó han­gu­la­tú, egy­más­ra va­ló­ban oda­fi­gye­lő be­szél­ge­tés ke­re­té­ben fog­nak gaz­dát cse­rél­ni. És dr. Zden­kó Ág­nes­nek az előb­bi leg­alább annyi­ra fon­tos, mint az utób­bi.

* * *
A cikk ere­de­ti­leg az Evan­gé­li­kus Élet ma­ga­zin 2021. au­gusz­tus 8. – au­gusz­tus 15-i, 86. év­fo­lyam 31–32. szá­má­ban je­lent meg.
Az Evan­gé­li­kus Élet ma­ga­zin kap­ha­tó az evan­gé­li­kus temp­lo­mok irat­ter­jesz­té­sé­ben, meg­ren­del­he­tő a Lu­ther Ki­adó­nál a kiado@​lutheran.​hu címen, vagy di­gi­tá­lis for­má­ban meg­vá­sá­rol­ha­tó és le­tölt­he­tő a kiadó ol­da­lán.

Krémdeó szösszenetek
2021.07.13 09:08
Krémdeó szösszenetek

Miért használj Napsugaram krémdeót?
NYÁRI KÁNIKULÁBAN IS FRISSEN?
☀️Keresed az igazit? A természetest? Az alumínium mentest?
☀️Natúr krémdeo 9 illatban készül minálunk. Shea, -kakaóvaj és kókuszolaj alapon a szódabikarbóna természetes dezodoráló hatásával nyújt egész napos frissességet!
☀️Még futhatsz is a nyári melegben.Bicózhatsz, kertészkedhetsz és egyén kinti szabadidős tevékenységek.
Férfiaknak
☀️Egy próbát megér! Légy visszatérő törzsvevőnk!

Amikor kitaláltam ezt a receptúrát, nem gondoltam volna, hogy ennyire jól teljesít egy alumínium mentes összetétel.
Pedig de!
A gödi amatőr néptánc csapat tagjaként is, ezt tapasztaljuk.
Finom illat, minimális izzadság, ami nem büdi.

Legnépszerűbb illatunk a nyári szellócske.
Nem győzöm illatolni.

2 hétig szabin leszek.
Uh gyertek a piacra!
Illetve itt a shopon is várom rendeléseitek.

Keverem - Kavarom alkalom

Avagy, készítsd el saját krémed

Gyere és keverj velünk!

Időpont: Tervezés alatt

Webáruház készítés